دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1401/05/27
ساعت 14:15 8657 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7910 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.44% درصد
خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش
 
تغییر تعرفه:
متقاضی تغییر در مصرف ، قبل از تغییر کاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر کاربری انشعاب را به همراه مجوزهای مربوط به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می گردد . در صورتی که بر اساس تعرفه های روز هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید مابه التفاوت آن را پرداخت نمایند . و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نخواهد شد ( تکمیل فرم مربوطه ). 
تغییر نام:
مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ، تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تائید شرکت باشد ، پس از احراز هویت ، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید ، در هنگام تغییر نام شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نمایند. غییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد چنانچه مشترک ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که بطور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد. ( تکمیل فرم مربوطه) 
 قطع موقت انشعاب:
شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتا" قطع خواهد کرد : در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب ، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید . در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد ، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنمایند. ( تکمیل فرم مربوطه) 
 برقراری مجدد انشعاب برق :
برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقا" انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در آیین نامه موقتا" جریان برق قطع گردیده است ، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق ویا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید. (تکمیل فرم مربوطه) 
کاهش / افزایش قدرت:
هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید . این تغییرات می تواند شامل افزایش و یا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد .
افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید ، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت می گردد . مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم با یستی اقدام نماید. 
کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت میشود .
(تکمیل فرم مربوطه)
صدور فیش قطع و وصل:
صدور فیش قطع ووصل ، بابت خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل بوده که مشترک می بایستی طبق جدول پرداخت هزینه های متفرقه که توسط شرکت اعلام می گردد هزینه خدمات را پرداخت نمایند. (تکمیل فرم مربوطه) 
صدور قبض المثنی برای انشعابات مختلف:
در صورت درخواست مشترک برای صدور مجدد صورتحساب ، قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی صورت می پذیرد و هزینه آن طبق جدول مربوطه دریافت می گردد. (تکمیل فرم مربوطه) 
تسویه حساب: مشترک در صورت تسویه حساب صورتحسابهای ارائه شده می تواند درخواست اعلام اطلاعیه تسویه حساب نماید. (تکمیل فرم مربوطه)
بررسی صورتحساب:
چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت ، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند طی درخواست ویا مراجعه به شرکت و متعاقب آن شرکت موظف است عندالزوم نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید. (تکمیل فرم مربوطه) 
مشاهده سوابق مصارف و صورتحساب :
با توجه به درخواست مشترک در رابطه با گزارش سوابق مصارف در طول دوره و صورتحسابهای مربوطه، شرکت گزارش آنرا به مشترک ویا نماینده ذیصلاح ارائه خواهد داد. (تکمیل فرم مربوطه)
مشاهده سوابق پرداخت:
در صورت درخواست مشترک از شرکت بابت پرداختیهای طول دوره های مختلف، گزارش آن به مشترک ویا نماینده وی ارائه خواهد شد. (تکمیل فرم مربوطه)
صدور صورتحساب خارج از دوره: در صورت درخواست مشترک قرائت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب ، خارج از برنامه عادی ، امکان پذیر خواهد بود. (تکمیل فرم مربوطه) 
محاسبه برق مصرفی بر اساس خوداظهاری:
صدور صورتحساب با درخواست مشترک یا استفاده کننده برق خارج از برنامه عادی و با توجه به ارائه قرائت (مصرف) توسط مشترک و یا مصرف کننده امکان پذیر می باشد. (تکمیل فرم مربوطه)
جمع آوری موقت انشعاب:
هرگاه مشترک تنها مصرف کننده برق باشد ،می تواند درخواست جمع آوری موقت انشعاب به شرکت ارائه دهد در این صورت شرکت نسبت به جمع آوری موقت انشعاب برق اقدام مینماید.
(تکمیل فرم مربوطه)
جمع آوری دائم انشعاب:
بنا به درخواست مشترک مبنی بر عدم استفاده از انشعاب مطابق با آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق شرکت طبق مفاد زیر نسبت به برچیدن دائم انشعاب برق اقدام مینماید:
هر گاه مشترکی تنها مصرف کننده برق باشد . 
هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برسد علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه را پرداخت نگردد .
هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک وضع خود را مشخص ننماید 
هر گاه خلاف موضوع مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در ارتباط با وصل خود سرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک برای بار دوم تکرار شود . (تکمیل فرم مربوطه)
آزمایش کنتور:
آزمایش کنتور مطابق با مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق برای مشترکین اقدام میگردد و ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی توسط مشترک بوده و مشترک ملزم به قبول آن میباشد و در صورت خطای غیر متعارف کنتور ها کسراضافه بهای برق پس از اصلاح لوازم اندازه گیری با توجه به مقررات از طرفین قابل برگشت میباشد . (تکمیل فرم مربوطه)
تفکیک و ادغام انشعاب:
هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود رابنماید این تغییرات می تواند شامل افزایش ویا کاهش و تفکیک ویا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد. (تکمیل فرم مربوطه)
اصلاح آدرس:
هرگونه اصلاح آدرس و نشانی مندرج در قرار داد با اعلام آدرس جدید توسط مشترک، شرکت نسبت به اصلاح آدرس جدید در سیستم اقدام می نماید. (تکمیل فرم مربوطه)
 
مداومت جریان برق : 
 شرکت با توجه به بند 15-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مسئول تداوم تامین برق مشترک است ولی این تعهد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نیز اجرای مفاد بند 50-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق نمی باشد. تشخیص عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری با وزارت نیرو است.  تکمیل فرم مربوطه  
 
درخواست الحاقیه قرارداد جهت خرید انرژی از طریق بورس احداث نیروگاه و یا قرار داد دو جانبه:  
کلیه مشترکین با قدرت بالای 5 مگا وات می توانند تمام و یا بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه های متعلق به خود، بورس انرژی یا قراردادهای دو جانبه با سایر نیروگاه ها تامین نمایند.
تکمیل فرم مربوطه 
 
 
 عنوان  حجم  فرمت   تاریخ
 فرم درخواست افزایش قدرت برق 125 KB   PDF  1396/09/28
 فرم درخواست کاهش دائم 93 KB   PDF  1396/09/28
 فرم درخواست کاهش موقت 100 KB  PDF  1396/09/28
 عدم مداومت جریان برق  50 KB PDF  1396/09/28
 درخواست الحاقیه قرارداد جهت خرید انرژی 49 KB PDF   1396/09/28
 تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری 52 KB  PDF   1396/11/28
جمع آوری دائم انشعاب  50 KB  PDF   1396/11/28
جمع آوری موقت انشعاب  51 KB  PDF   1396/11/28
 فرم انصراف قبل از برقداری 50 KB  PDF   1396/11/28
 قطع موقت انشعاب 50 KB  PDF   1396/11/28
 وصل مجدد انشعاب 50 KB  PDF   1396/11/28
تاریخ به روز رسانی:
1398/05/08
تعداد بازدید صفحه:
15445
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:34
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه